S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

 

» VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY
VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

 

Ing. Petra Bezecného

 

Sídlo:                           Pěkná 629/44, 643 00, Brno - Chrlice

Identifikační číslo:      01088190

DIČ: CZ7401085890

 

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, č.j. ________

(dále jen „Prodávající“)

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.centrum-bylin.cz

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa:        Ing. Petr Bezecný

Pěkná 629/44

643 00, Brno - Chrlice

Kontaktní e-mail:        centrum-bylin@email.com

Kontaktní telefon:       (+420) 724 325 927

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

1.1.         Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „CENTRUM BYLIN.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.centrum-bylin.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

 

1.2.         Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

 

1.3.         Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

1.4.         Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

1.5.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

 

1.6.         Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod.

 

 1. 2. Vymezení pojmů

 

2.1.         Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží.Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

 

2.2.         Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

 1. 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

3.1.         Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.

 

3.2.         Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje. Pro objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se použije článek 3 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

 

3.3.         Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, předložením živnostenského nebo jiného oprávnění.

 

3.4.         Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

 

3.5.         V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

 

 1. 4. Dodací podmínky

 

4.1.         Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

 

4.2.         Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit Kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží Kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

 

4.3.         Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

 

4.4.         Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 

 1. 5. Cena zboží a platební podmínky

 

5.1.         Velkoobchodní ceny zboží včetně veškerých daní jsou uvedeny v ceníku Prodávajícího poskytnutém Kupujícímu. Z těchto cen je Prodávající oprávněn poskytnout Kupujícímu slevu, a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží nebo na předchozích nákupech Kupujícího.

 

5.2.         Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
 • v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. _________.

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží bezhotovostně po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

5.3.         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

5.4.         V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupní cena je splacena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

5.5.         Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

 

5.6.         V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

 

5.7.         Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

5.8.         Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

 

 1. 6. Odstoupení od kupní smlouvy

 

6.1.         Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

 

6.2.         Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

 

6.3.         Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

 

6.4.         Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

 

6.5.         Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

6.6.         Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím.

 

 1. 7. Odpovědnost za vady

 

7.1.         Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.

 

7.2.         Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

 

 1. 8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky Prodávajícího

 

8.1.         Při sjednávání smlouvy a jejím plnění si mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smluvního vztahu sjednaného Prodávajícím;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl Prodávajícího poškodit.

 

8.2.         Dále se Kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu Prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu Prodávajícím.

 

8.3.         Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku Prodávajícího, pokud mu k tomu Prodávající udělí písemný souhlas. Používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst Prodávajícího.

 

 1. Rozhodčí doložka

 

9.1.   Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

9.2.   E-mailové adresy pro vedení řízení on-line si smluvní strany sdělí při uzavírání smlouvy.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

 

10.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19.10.2014


 

 

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

MmM1ZjU