Drmek obecný - Vitex agnus-castus - Drmek obyčajný

Drmek obecný - Vitex agnus-castus - Drmek obyčajný

YjA4Mj